XI Lietuvos sociologijos draugijos konferencija „Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo“

 

XI Lietuvos sociologijos draugijos konferencija
„Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo“

2019 m. lapkričio 22 d.
Vilniaus universitetas

 

Moderniosios sociologijos dėmesio centre buvo žmogus visuomenėje, jo/jos emancipacijos ir visuomenės humanizavimo perspektyva. Šiuo metu vis daugiau kalbama apie posthumanizmą ir transhumanizmą: moralės srityje žmogus liaunasi buvęs vieninteliu visko matu visuomenėje, subjektiškumas yra suteikiamas ne tik žmonių rūšies individams, bet ir gyvūnams, augalams ar žmonių sukurtiems artefaktams. Neuro mokslų tyrimai, genų inžinerija iš esmės keičia požiūrį į žmonijos ateitį, piršdami pažadą sukurti tobulesnį, didesnio fizinio, psichologinio ir intelektinio pajėgumo transžmogų (Friedricho Nietsche‘s pranašiškai pavadintą „antžmogiu“), kurio senėjimo procesas gali būti sėkmingai valdomas jau turimų mokslinių ir technologinių žinių pagalba. Paraleliai kalbama apie algoritmų ir didžiųjų duomenų pagrindu vykdomą „paprastų žmonių“ valdymą, dar vienu būdu paneigiantį žmogų kaip subjektą, kuris geba racionaliai ir laisvai daryti pasirinkimus. Kalbama ir apie artėjančią „singuliarumo“ būseną, kurioje žmonijos vietą Žemėje užims su didėjančiu pagreičiu save tobulinantis „bendrasis dirbtinis intelektas“. Spartėjantys dirbtinio intelekto taikymo, robotizacijos procesai, kai vis didesnę dalį iki šiol žmonių atliktų darbų, nuo nesudėtingų gamybos ir paslaugų iki sudėtingų transporto priemonių valdymo ar chirurgijos ir mokymo, perduodama atlikti mašinoms, skatina apmąstyti skaitmeninės ekonomikos plėtros pasekmes žmogaus sampratai, žmogaus veiklai, visuomenės reikšmei žmonių gyvenimas, žmonijos ateičiai apskritai.

 

Šių metų Lietuvos sociologijos draugijos konferencijoje „Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo “ pristatant savo nuveiktus darbus ir atliktus tyrimus,  kviečiame drauge pasvarstyti, kokią įtaką posthumanistinė ir transhumanistinė paradigmos turi sociologijai? Ar vis dar reikalinga sociologija kaip „humanistinis požiūris“? Ar įmanoma sociologija be modernios švietėjiškos žmogaus kaip savikūrios ir laisvos būtybės sampratos? Kokią įtaką technomokslo atradimai ir išradimai turi visuomenės gerovei? Ką ji galėtų reikšti posthumanizmo epochoje? Kaip posthumanizmas keičia šeimos, aplinkosaugos, politikos, ekonomikos, etniškumo, deviacijos ir kontrolės bei kitus sociologinius tyrimus, poreikį tokiems tyrimas ir klausimus, į kuriuos ieškome atsakymų šiuose tyrimuose?

 

Konferencijos atidarymo posėdyje pranešimą „Viešoji sociologija: iššūkiai ir perspektyvos“ skaitys žymus sociologas Michael Burawoy, viešosios sociologijos proponentas, raginantis susimąstyti kaip sociologijos žinios kuriamos ir perduodamos skirtingoms publikoms, kaip sociologai savo sociologiniu žinojimu gali prisidėti įgalindami įvairias grupes, kurti socialinius pokyčius, didinančius šių grupių ar visuomenės gerovę. Šiuo metu Michael Burawoy yra Kalifornijos universiteto Berklyje (JAV) profesorius, pirmininkauja Berklio fakultetų asociacijai, taip pat yra buvęs Amerikos sociologijos asociacijos prezidentu (ASA), Sociologų tarptautinės asociacijos (ISA) prezidentu, yra ISA žurnalo steigėjas.

 

Kviečiame teikti pranešimų tezes (iki 250 žodžių), kuriose būtų pateiktas pranešimo pavadinimas, suformuluota pagrindinė pranešimo idėja, nurodyta pranešėjo vardas, pavardė, pareigos, institucija, kontaktinė informacija (el. paštas).

Tezes prašome teikti iki 2019 m. spalio 7 d. adresu: sociologijalt@gmail.com.

Pranešimų autoriai apie tezių priėmimą bus informuoti iki 2019 m. lapkričio 1 d.

 

Konferencijos interneto svetainė: https://lsdkonferencija2019.home.blog/

 

Konferencijos dalyvio mokestis: 15 eurų; doktorantams, studentams, emeritams – 10 eurų. Dalyvio mokestį moka kiekvienas, ketinantis dalyvauti konferencijoje, nepriklausomai nuo pranešimo/-ų bendraautorystės. Konferencijos dalyvio mokestis taip pat suteikia vienerių metų narystę Lietuvos sociologų draugijoje. Konferencijos dalyvio mokestis mokamas į Lietuvos sociologų draugijos banko sąskaitą LT50 7044 0600 0382 0804.

 

 

Renginį remia Lietuvos mokslo taryba.