Pranešimas spaudai

Lietuvos sociologų draugija reikalauja stabdyti Mokslo ir studijų stebėsenos centro direktoriaus konkursą

 

Š.m. gruodžio 3 d. Lietuvos sociologų draugija kreipėsi į LR Vyriausybės kanceliariją ir Valstybės tarnybos departamentą prašydama nedelsiant stabdyti paskelbtą konkursą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau Centro) direktoriaus pareigoms, nes konkurso specialieji reikalavimai yra suformuluoti pažeidžiant skaidrumo principus. (žr. Valstybės tarnybos portalą skelbimą Nr. 55031, portalas.vtd.lt/lt/mokslo-ir-studiju-stebesenos-ir-analizes-centro-direktorius-322;550310.html?fbclid=IwAR0eXxz9ET0sqNc6QusGWB3ByQwYvnLA4ehTPKMto0SulaJx4JrLQ78UFK0).

Konkurso skelbime prie specialiųjų reikalavimų nurodoma, kad kandidatas privalo „7.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį socialinių, fizinių ar technologijų mokslų kryptyse)“. Atsižvelgiant į numatomas Centro direktoriaus funkcijas visiškai be pagrindo yra ribojamas humanitarinių ir biomedicinos srityse kvalifikacinius laipsnius turinčių asmenų galimybė dalyvauti šiame konkurse.

Antra, prie reikalavimų akcentuojami gebėjimai ir žinios, kurios yra susijusios su vadovaujamo darbo patirtimi valstybės tarnyboje (7.4 „turėti strateginio planavimo žinių ir įgūdžių, gebėti įžvelgti kylančius iššūkius ir jų poveikį Centro veiklai“, 7.5 „būti susipažinęs su įrodymais grįsto ekspertinio vertinimo viešajame sektoriuje principais“), tokiu būdu diskriminuojant vadovavimo patirtį ne valstybės tarnyboje turinčius kandidatus (t.y. kandidatus, turinčius vadovavimo privataus verslo ar nevyriausybinėms organizacijoms patirtį). Nevyriausybinių organizacijų darbuotojų diskriminavimas ypatingai keistas, žinant Centro kilmę iš NVO sektoriaus ir išliekantį neaiškumą dėl jo sektorinės priklausomybės.

Trečia, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų, Lietuvos Respublikos užimtumo, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymuose bei Centro įstatuose Centrui priskirtoms veiklos funkcijoms atlikti būtina, kad vadovas būtų ne tik geras vadybininkas, bet būtų puikiai susipažinęs su kiekybinėmis ir kokybinėmis socialinių tyrimų metodologijomis. Be šių kompetencijų vadovas nebus pajėgus pats savarankiškai įvertinti atliktos analizės kokybės, suprasti, kaip turi būti pateikiama vidinė ir išorinė informacija apie Centro veiklą. Tokiam visapusiškam metodologiniam pasirengimui magistro kvalifikacijos kaip taisyklė nepakankamas, todėl vienas iš kandidato privalumų turėtų būti daktaro mokslo laipsnis arba ne mažesnė kaip 5 metų kiekybinių ir kokybinių mokslinių ar taikomųjų socialinių tyrimų patirtis. Itin svarbu, kad kandidatas kiekybinių ir kokybinių socialinių tyrimų metodologijų žinias būtų įgijęs formaliai, o ne savamokslystės būdu. Todėl esminio reikalavimo formuluotė „7.6. išmanyti mokslinių tyrimų metodologijas“ yra tokia supaprastinta, kad atveria kelią bet kuriam valstybės tarnautojui, turinčiam 3 metų vadovaujamos patirties, bet visiškai neturinčiam kompetencijų suprasti socialinės informacijos, centre vykdomos politikos analizės veiklos, tapti šio centro vadovu.

Ketvirta, Lietuvos sociologų draugija atkreipia dėmesį, kad atsižvelgiant į Centro direktoriui numatytas funkcijas „7.13. mokėti anglų kalbą C1 lygiu pagal Europasą, vokiečių arba prancūzų kalbą (privalumas)“, reikalavimas vokiečių arba prancūzų kalbos kaip privalumo yra niekuo nepagrįstas ir diskriminacinis tiek kalbos (kodėl ne ispanų, italų ar lotynų?), tiek  amžiaus požiūriu (yra užsienio kalbų žinių skirtumai tarp kartų). Specialieji reikalavimai yra apibrėžiami pareigybės apraše. Taigi, tie, kurie buvo atsakingi už specialiųjų reikalavimų formuluotes arba neturėjo pakankamos kompetencijos suprasti Centro veiklos ypatumų, arba, parengė šiuos reikalavimus nesilaikydami skaidrumo, t.y. surašydami konkrečiam kandidatui tinkančius reikalavimus.