Making Lithuanian Families

 

Irena Juozeliūnienė and Julie Seymour (eds.). 2020. Making Lithuanian Families Across Borders: Conceptual Frames and Empirical Evidence. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. (ISBN: 978-609-07-0408-0; 184 psl.)

 

Sociologai iš Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto – Irena Juozeliūnienė, Laima Žilinskienė, Irma Budginaitė-Mačkinė, Gintė Martinkėnė, Indrė Bielevičiūtė kartu su Vida Česnuityte iš Mykolo Romerio universiteto ir Julie Seymour iš Haljorko universiteto (JK) pristato naujausias šeimų tyrimo teorines prieigas – asmeninio gyvenimo, šeiminių praktikų, šeimų „suprobleminimo“ ir pademonstruoja, kaip šios prieigos gali būti taikomos tirti Lietuvos transnacionalines šeimas.

Remiantis Jane Ribbens McCarthy teorinėmis idėjomis rinktinės autorės išnagrinėja kalbėjimą apie „šeimą“ pagrindiniuose šeiminį gyvenimą reglamentuojančiuose Lietuvos politikos dokumentuose ir Lietuvos mokslininkų publikacijose. Atskleidžiami šeiminio gyvenimo rėminimo būdai ir parodoma, kaip šeimos ideologija dalyvauja konstruojant migracijos šeimų portretus.

Pasitelkiant Davido Morgano ir Janet Finch „šeiminių praktikų“ prieigą plėtojamas požiūris į transnacionalines šeimas kaip dinamines šeimines praktikas, apsprendžiančias šeiminio gyvenimo vyksmą ir šeiminės atminties tęstinumą, nepaisant šeimos narius skiriančių didelių atstumų. Rinktinės autorės remiasi kiekybinės reprezentatyvios sociologinės apklausos duomenimis (2018 m. birželio–liepos mėn.) ir kvotinės apklausos duomenimis (2018 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.).

Mokslo straipsnių rinktinė išleista vykdant Mokslininkų grupių projektą „Globali migracija ir Lietuvos šeima: šeiminės praktikos, globos cirkuliacija ir sugrįžimo strategijos“. Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-17-117.

 

Straipsnių rinktinė yra išskirtinė, nes joje nuosekliai plėtojamas Lietuvos auditorijos supažindinimas su ryškiausiomis šiuolaikinėmis šeimų tyrimo teorinėmis prieigomis, jas pritaikant Lietuvos transnacionalinių šeimų tyrimui. 2015 metais lietuvių ir anglų kalbomis buvo išleista straipsnių rinktinė „Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos“ (sud: Irena Juozeliūnienė ir Julie Seymour), kurioje buvo pademonstruotas kartų solidarumo ir šeiminių praktikų (kokybine metodologija) taikymas tirti transnacionalines šeimas. 2020 metų rinktinėje parodoma, kaip Davido Morgano ir Janet Finch „šeimos darybos ir šeimos demonstravimo“ idėjos gali būti pritaikytos tirti šeimas kiekybine metodologija – rinktinėje aptariami reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos ir kvotinės transnacionalinių šeimų apklausos rezultatai. Toks tyrimas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje šeimų sociologijoje yra atliekamas pirmą kartą.

Lietuvos transnacionalinių šeimų sociologinę analizę vykdo Lietuvos mokslininkai, bendradarbiaudami su mokslininkais iš Jungtinės Karalystės ir Vokietijos. 2020 metų straipsnių rinktinėje pristatomų tyrimų metodologija buvo parengta ir testuojama, dalyvaujant „šeiminių praktikų“ tyrimų ekspertei Julie Seymour. Ši autorė pratarmėje ir teoriniame straipsnyje supažindina su naujomis teorinėmis prieigomis šeimų sociologijoje, o rinktinės baigiamojoje dalyje apibendrina teorinių prieigų testavimo rezultatus.

Rinktinėje daug dėmesio skiriama ir užsienyje plačiai žinomai, bet Lietuvoje neišplėtotai Jane Ribbens McCarthy „suprobleminimo“ (angl. troubling) koncepcijai. Ši koncepcija padėjo išryškinti šeiminio gyvenimo rėminimą pagrindiniuose šeiminį gyvenimą reglamentuojančiuose Lietuvos politikos dokumentuose (1995-2018) ir Lietuvos mokslininkų publikacijose apie migracijos šeimas (2004-2017).

Straipsnių rinktinė yra išskirtinė ir Lietuvos sociologų darbų viešinimo požiūriu. Rinktinė yra parengta anglų kalba ir jau pateikta atviroje prieigoje, DOI formatu; informacija apie straipsnių rinktinę yra paskelbta tarptautinei akademinei bendruomenei prieinamuose viešinimo leidiniuose – ESA RN13 biuletenyje, artimiausiu metu bus paskelbta RN35 ir ISA RC06 biuleteniuose.

 

Knyga prieinama internetu:

https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/19665/18787