Lietuvos sociologų draugijos ir Lietuvos politologų asociacijos raštas LR ministrui pirmininkui ir LR Švietimo ir mokslo ministrei dėl naujos sudėties Lietuvos mokslo tarybos valdybos patvirtinimo  

2017 m. spalio 17 d. LR Švietimo ir mokslo ministerija pateikė LR Vyriausybei svarstyti LR Vyriausybės nutarimo “Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos patvirtinimo” projektą. Susipažinę su teikiama nauja Lietuvos mokslo tarybos valdybos sudėtimi, atkreipiame dėmesį, kad:

  • tarp išvardintų būsimos valdybos narių nėra nei vieno socialinių mokslų atstovo/ės. Teikiama Valdybos sudėtis neužtikrins nutarimo „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų“ (2017 birželio 22 d. Nr. XIII-499) VII skyriuje punktuose 27.6, 27.7, 27.13, 27.14, 27.17 išdėstytų funkcijų kokybiško vykdymo.
  • būsimos Lietuvos mokslo tarybos valdybos sudėtyje dominuoja vienos mokslo ir studijų institucijos atstovai: iš penkių mokslo ir studijų institucijas atstovaujančių narių keturi yra Vilniaus universiteto atstovai.
  • siūloma Valdybos sudėtis konfrontuoja su valdžių atskyrimo principu, pagal kurį demokratinėse visuomenėse atskiriamos sprendimų priėmimo ir priežiūros funkcijos. Į siūlomą Valdybą įtraukta MOSTA atstovė. Pažymime, kad viena iš pagrindinių MOSTA funkcijų, įvardintų  šios institucijos Nuostatuose yra studijų ir mokslo sistemos priežiūra (stebėsena), todėl šios institucijos atstovai neturėtų dalyvauti LMT Valdyboje.

Todėl prašome sustabdyti minėtojo LR Vyriausybės nutarimo projekto svarstymą, kol nebus užtikrintas socialinių mokslų atstovo/ės įtraukimas, užtikrintas tolygesnis mokslo ir studijų institucijų atstovavimas bei MOSTA atstovės pašalinimas iš naujosios Lietuvos mokslo tarybos valdybos sudėties.

 

Raštas išsiųstas 2017 m. spalio 23 d.