Įstatai

LIETUVOS SOCIOLOGŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

 

Priimti visuotiniame Lietuvos sociologų draugijos narių susirinkime

2017 m. lapkričio 17 d.

 

 1. BENDRIEJI NUOSTATAI:

1.1. Lietuvos sociologų draugija (ang. Lithuanian Sociological Association (toliau – Draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugijos teisinė forma – asociacija.

1.2. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.3. Draugija veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

1.4. Draugija yra ūkiškai ir finansiškai savarankiška asociacija, turinti savo sąskaitą, antspaudą su organizacijos pavadinimu, emblemą, savarankiškai atstovaujanti savo interesus valstybinėse įstaigose.

1.5. Draugijos buveinę nustato Draugijos Valdyba.

1.6. Dokumentai ir kita informacija apie Draugijos veiklą nariams pateikiama nedelsiant, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, Draugijos nario prašymu. Su Draugijos narių sąrašu Draugijos nariai gali susipažinti Draugijos buveinėje.  Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

 1. DRAUGIJOS TIKSLAI:

2.1. Pagrindinis Draugijos tikslas – profesionaliai ir atsakingai plėtoti ir stiprinti sociologijos mokslą, studijas ir taikomuosius tyrimus, orientuotus į šiuolaikinės visuomenės reikmes.

2.2. Atstovauti kolektyvinius Lietuvos sociologų interesus tarptautinėse organizacijose, valstybės institucijose bei kitose nacionalinėse asociacijose, teikiant siūlymus dėl sociologijos mokslo plėtros, sociologinių tyrimų etikos ir kokybės užtikrinimo, efektyvaus sociologijos studijų organizavimo.

2.3. Plėtoti bendradarbiavimą su analogiškomis mokslininkų asociacijomis Lietuvoje, kitose valstybėse, taip pat tarptautinėmis organizacijomis.

 

III. DRAUGIJOS VEIKLA

 1. 1. Įgyvendindama savo tikslus, Draugija:

3.1.1. teikia pagalbą Draugijos nariams, tiriant Lietuvoje vykstančius socialinius procesus ir reiškinius, kuriant socialines programas, projektus ir informuojant gyventojus apie šių sociologinių tyrimų rezultatus;

3.1.2. organizuoja susirinkimus, konferencijas, diskusijas, konkursus ir kitus renginius, prisidedančius prie sociologijos mokslo plėtros ir stiprinimo;

3.1.3. ruošia bei įgyvendina projektus ir programas sociologijos studijų srityje;

3.1.4. palaiko ryšius, konsultuoja ir bendradarbiauja su visomis Lietuvos organizacijomis, kurių veikla susijusi su sociologiniais tyrimais bei studijomis;

3.1.5. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio sociologų asociacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

3.1.6. leidžia knygas, periodinius mokslo ir kitus leidinius, atitinkančius  organizacijos tikslus bei propaguojančius jos  veiklą;

3.1.7. platina informaciją Draugijos nariams ir kitoms institucijoms apie sociologams svarbius mokslinius ir praktinius renginius Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvoje vykdomus tyrimus ir projektus, naujas publikacijas ir bendradarbiavimo galimybes;

3.1.8. Aktyviai dalyvauja nacionalinės mokslo politikos formavimo procese, užtikrinant adekvatų socialinių mokslų interesų atstovavimą.

.

 

 1. DRAUGIJOS NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Draugiją sudaro nariai fiziniai asmenys.

4.2. Draugijos nariais gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės pilietis, kuris pripažįsta ir vykdo šiuos įstatus ir moka nario mokestį.

4.3. Asmuo, norintis tapti Draugijos nariu, užpildo nustatytos formos prašymą. Sprendimą dėl narystės priima Draugijos Valdyba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.

4.4. Rėmėju laikoma organizacija arba fizinis asmuo, remiantys Draugiją bei jos veiklą. Narius ir rėmėjus registruoja Prezidentas. Santykiai su rėmėjais reguliuojami tarpusavio sutartimis.

4.5. Draugijos nariui gali būti suteiktas garbės nario vardas. Draugijos garbės nario vardas suteikiamas ypatingai nusipelniusiems sociologijos vystymui Respublikoje piliečiams. Šis vardas gali būti suteiktas kitų mokslų atstovui, užsienio sociologui, o taip rėmėjui (mecenatui). Garbės nariai išrenkami Visuotiniame narių susirinkime, rekomenduojant Draugijos Valdybai ar grupei nariu.

4.6. Draugijos narys turi teisę:

4.6.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime, rinkti ir būti renkamas į Draugijos valdymo organus;

4.6.2. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą, teikti siūlymus bei reikšti nuomonę dėl Draugijos veiklos;

4.6.3. gavęs Draugijos Prezidento įgaliojimus, atstovauti organizaciją seminaruose,  konferencijose, kituose forumuose ar organizacijose;

4.6.4. bet kada sustabdyti savo narystę arba išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Narystė Draugijoje laikoma sustabdyta ar nutraukta nuo to momento, kai narys įteikia prašymą Draugijos prezidentui arba Valdybai.

4.6.5. kitas Asociacijų įstatymo nustatytas teises.

4.7. Draugijos narys privalo:

4.7.1. laikytis Draugijos įstatų;

4.7.2. reguliariai mokėti nario mokestį;

4.7.3. dalyvauti Draugijos veikloje, įgyvendinant jos tikslus.

4.8. Draugijos Valdyba gali pašalinti ar sustabdyti asmens narystę Draugijoje, jei jis nesilaiko įstatų, taip pat nusižengė profesinės etikos reikalavimams. Sustabdyta narystė atstatoma Draugijos valdybos sprendimu.

 

 1. NARIO MOKESTIS

5.1. Draugijos nariai moka metinį nario mokestį. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo dydžiai bei tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

5.2. Draugijos visuotinis narių susirinkimas, atsižvelgdamas į atskirų organizacijos narių socialinę padėtį, gali sumažinti jų mokamą nario mokestį.

5.3. Jei Draugijos narys be pateisinamos priežasties daugiau nei metus nemoka nario mokesčio, jo narystė organizacijoje yra automatiškai sustabdoma. Narystė gali būti atstatyta Valdybos sprendimu, sumokėjus privalomą metinį nario mokestį už einamuosius metus.

 

 1. DRAUGIJOS VALDYMAS

6.1. Draugijos organai yra: Visuotinis narių susirinkimas; Prezidentas; Valdyba, Revizorius.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas:

6.2.1. Draugijos Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra aukščiausias Draugijos organas. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Vadovas. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 narių, Valdyba arba Vadovas.

6.2.2. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai.

6.2.3. Draugijos valdyba apie Susirinkimo vietą ir laiką narius turi informuoti ne vėliau kaip savaitę prieš Susirinkimą šių įstatų 11.2 punkte nustatytą tvarka. Pranešime apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą turi būti nurodyta susirinkimo darbotvarkė, data, laikas ir vieta.

6.2.4. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė Draugijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus  šiuose įstatuose ir Asociacijų įstatyme numatytus atvejus. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 14 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Apie šaukiamą pakartotinį visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 7 dienos iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam Draugijos nariui įstatų 11.2. punkte nurodyta tvarka. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Draugijos narių.

6.2.5. Susirinkimas:

 • priima ir keičia Draugijos įstatus,
 • renka ir atšaukia Draugijos prezidentą, Draugijos valdybą,
 • skiria Draugijos revizorių,
 • tvirtina Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį,
 • tvirtina Revizoriaus ataskaitą;
 • nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
 • priimą sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo),
 • priima sprendimus dėl Draugijos narystės tarptautinėse organizacijose.

6.2.6. Susirinkimas sprendžia kitus šiuose įstatuose ar Asociacijų įstatyme valdymo organams nepriskirtus klausimus.

6.2.6. Susirinkimui pirmininkauja Draugijos prezidentas arba kitas Susirinkimo išrinktas asmuo.

6.2.7. Posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

6.3. Draugijos prezidentas.

6.3.1. Draugijos prezidentą renka Susirinkimas trejų metų kadencijai. Anksčiau laiko Prezidentas gali būti atšauktas tik 2/3 Susirinkimo narių balsais.

6.3.2. Draugijos prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

– be atskiro įgaliojimo veikia Draugijos vardu;

– priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

– iš Draugijos valdybos narių skiria iždininką ir sekretorių;

– pateikia Draugijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

–  pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, Valdybai ir Draugijos nariams;

– įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos nutarimus;

– organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

-atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Draugijos veiklos kylančias funkcijas.

6.4. Draugijos valdyba.

6.4.1. Draugijos valdyba yra kolegialus Draugijos valdymo organas. Valdybą trejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Narių kadencijų skaičius neribojamas.

6.4.2. Draugijos valdybą sudaro 7 nariai (Draugijos prezidentas ir šeši kiti Susirinkime išrinkti asmenys). Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

6.4.3. Draugijos valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių.

6.4.4. Draugijos valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

6.4.5. Esant reikalui Draugijos valdybos posėdis gali vykti valdybos nariams jame dalyvaujant nuotoliniu (audio arba video konferencijos) būdu. Apie Draugijos narių dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu pažymima posėdžio protokole.

6.4.6. Draugijos valdyba:

 • rengia organizacijos veiklos gaires, analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Vadovui;
 • priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų,

–   svarsto Valdybos narių, Asociacijos narių ir Vadovo keliamus klausimus;

–   nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

 • organizuoja Draugijos veiklą, rengia ir įgyvendina projektus,
 • tvirtina Draugijos Darbo grupių steigimą bei jų programines gaires;
 • šaukia Susirinkimą, nustato jo vietą, laiką ir darbotvarkę;
 • parengia praėjusių finansinių metų Draugijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
 • skelbia viešąją informaciją ar organizuoja jos paskelbimą;
 • priima ir šalina Draugijos narius, tvarko narių, nario mokesčio mokėjimo apskaitą;
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • sprendžia kitus Asociacijų įstatyme valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus, kurie šiuose įstatuose nėra priskirti Draugijos prezidento kompetencijai.

6.4.7. Draugijos valdybos posėdžiui pirmininkauja Prezidentas arba kitas Valdybos susirinkime išrinktas asmuo.

6.4.8. Draugijos valdybos posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir Draugijos valdybos sekretorius arba kitas posėdžio pirmininko paskirtas Draugijos valdybos narys.

6.5 Revizorius

6.5.1. Revizorius yra Draugijos organas, atliekantis Draugijos finansinės veiklos kontrolę.

6.5.2. Revizorius yra skiriamas Susirinkimo trejų metų laikotarpiui.

6.5.3. Revizorius negali būti Draugijos valdybos nariu. Revizoriaus pareigas gali vykdyti tiek Draugijos narys, tiek asmuo, nepriklausantis šiai organizacijai.

6.5.4.  Revizorius gali būti pagal Lietuvos Respublikos darbo įstatymus samdomas asmuo arba dirbti neatlygintinai.

6.5.5. Kartą per kalendorinius metus Revizorius pateikia ataskaitą Susirinkimui.

 

VII. DRAUGIJOS LĖŠOS

7.1. Draugijos lėšas sudaro lėšos, surinktos už nario mokestį, fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos, kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų įstatymo nustatyta tvarka dovanotos lėšos ir turtas.

7.2. Draugijos sukauptomis lėšomis disponuoja Draugijos valdyba, jas tvarko Draugijos iždininkas.

7.3. Draugijos lėšos gali būti panaudotos tik Susirinkimo ar Valdybos sprendimu. Prezidentas gali disponuoti Draugijos lėšomis be kitų organų sprendimo, kai suma yra ne didesnė kaip  500 Eur.

 

VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 • Draugija gali steigti filialus bei atstovybes.
 • Filialai ir (ar) atstovybės steigiami Susirinkimo sprendimu.
 • Filialo ar atstovybės nuostatus tvirtina Susirinkimas.
 • Filialo ar atstovybės veikla nutraukiama Susirinkimo sprendimu.

 

 1. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Draugijos įstatus gali keisti tik Susirinkimas.

9.2. Sprendimas dėl Draugijos įstatų pakeitimo priimamas 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma.

9.3. Draugijos įstatų pakeitimus Susirinkimui svarstyti gali siūlyti Draugijos prezidentas, Draugijos valdyba arba ne mažiau kaip trys Draugijos nariai.

 

 1. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

10.1. Draugija yra pertvarkoma arba jos veikla nutraukiama Susirinkimo nutarimu.

10.2. Sprendimas dėl Draugijos pertvarkymo ar veiklos nutraukimo priimamas 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma.

10.3. Draugija likviduojama Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. DRAUGIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

11.1. Kai Draugijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

11.2. Draugijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Pranešimas apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą išsiunčiamas nariams elektroniniu paštu arba paštu bei papildomai skelbiama Draugijos interneto svetainėje. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Draugijos  buveinėje.

11.3. Su vieša informacija – veiklos ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti Draugijos buveinėje.