Etikos kodeksas

 

LIETUVOS SOCIOLOGŲ DRAUGIJA

ETIKOS KODEKSAS

 Patvirtintas visuotiniame Lietuvos sociologų draugijos susirinkime 2014 m. lapkričio mėn. 14 d.

 

PREAMBULĖ

 Šis etikos kodeksas apibrėžia bendrus sociologų profesinės ir mokslinės veiklos etikos principus.

Narystė Lietuvos sociologų draugijoje įpareigoja jos narius siekti aukščiausių profesinės ir mokslinės veiklos standartų ir laikytis profesinės ir mokslinės veiklos etikos principų.

Šis etikos kodeksas nėra baigtinis dokumentas ir, atsiradus būtinybei, gali būti peržiūrimas, taisomas ir papildomas.

 

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 1. Profesinė kompetencija
  • Sociologai turi siekti išlaikyti aukštą savo profesinės kompetencijos lygį, domėtis naujausiais jų tyrinėjimų srities pasiekimais ir pripažinti profesinio tobulėjimo būtinybę.
  • Sociologai privalo suvokti savo profesinės kompetencijos ribas ir užsiimti tik ta veikla, kuria yra kompetentingi užsiimti dėl įgyto išsilavinimo ir sukauptos profesinės patirties.
  • Sociologai turi gebėti adekvačiai įvertinti savo ir kolegų darbo kokybę, identifikuoti klaidinančią ar klaidingą informaciją ir vengti tendencingumo savo tyrimuose.
  • Susidūrus su tam tikrais profesinės kompetencijos ribotumais sociologai turėtų konsultuotis su savo kolegomis, o suteiktą pagalbą įvardinti viešinant tyrimų rezultatus.
  • Sociologai turi gerbti skirtingas savo kolegų nuomones, teorines pozicijas ir tyrimo metodus.

 

 1. Sąžiningumas
  • Sociologai privalo elgtis sąžiningai, teisingai ir pagarbiai visose profesinės ir mokslinės veiklos srityse.
  • Sociologai privalo sąžiningai ir etiškai atlikti sociologinius tyrimus, laikydamiesi aukščiausių profesinės veiklos standartų.
  • Sociologai turi būti nešališki savo kolegų, studentų, tyrimo dalyvių, tyrimų užsakovų bei finansinių rėmėjų atžvilgiu.
  • Sociologai privalo užtikrinti, kad jokios aplinkybės jiems nesutrukdys elgtis profesionaliai.
  • Sociologai privalo sąžiningai pateikti ir viešinti tyrimo rezultatus, aiškiai įvertindami visas galimas politines ir etines implikacijas.
  • Sociologai negali pažeisti tiriamųjų arba tyrimo užsakovų teisių.
  • Vengtina tyrimo dalyviams, užsakovams ar kitiems suinteresuotiems asmenims formuoti nepagrįstus lūkesčius apie galimą tyrimų, jų rezultatų ar jų viešinimo poveikį.

 

 1. Profesinė ir mokslinė atsakomybė
  • Sociologai privalo prisiimti atsakomybę už savo profesinę ir mokslinę veiklą.
  • Sociologai turi laikytis atvirumo, kritinio požiūrio, būti nešališki.
  • Jokia sociologinė nuomonė negali būti pristatoma kaip neginčijama tiesa.

 

 1. Pagarba žmogaus teisėms, orumui ir socialinei įvairovei
  • Sociologai turi gerbti žmogaus teises ir orumą.
  • Sociologai privalo laikytis antidiskriminacinių principų, gerbti socialinę, įsitikinimų, vertybių ir gyvenimo būdo įvairovę ir netoleruoti kolegų, studentų, tiriamųjų diskriminacijos.
 2. Socialinė atsakomybė
  • Sociologai suvokia atsakomybę prieš visuomenę, kurioje jie gyvena ir dirba.
  • Sociologai gerbia visuomenės pasitikėjimą sociologų darbu ir  profesionalia bei etiška veikla jį palaiko.
  • Sociologai profesine ir moksline veikla prisideda prie visuomenės gerovės ir sociologijos mokslo vystymosi.
  • Sociologai suvokia, kad tyrimai ir vieši pasisakymai gali daryti įtaką visuomenei, politikai ir viešajai nuomonei.
  • Studijų procese dalyvaujantys sociologai privalo gerbti savo kolegas ir studentus, būti nešališki, pristatyti konkuruojančias teorijas, nuomones ir metodus.
  • Sociologai turi viešinti sociologinių tyrimų rezultatus visuomenei. Sociologai privalo siekti, kad viešinami tyrimų rezultatai nebūtų iškraipomi, klaidingai interpretuojami ar jais manipuliuojama. Pastebėję tyrimų rezultatų viešinimo klaidas sociologai privalo siekti jų atitaisymo.

 

PROFESINĖS VEIKLOS STANDARTAI

 1. Kolegialumas
  • Grupinis darbas, bendradarbiavimas ir apsikeitimas nuomonėmis yra būtinas sociologų veiklos pagrindas.
  • Sociologai turi siekti aktyviai bendradarbiauti su kolegomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

 

 1. Sociologinių tyrimų vykdymas
  • Sociologai privalo gerbti tiriamųjų teises ir orumą.
  • Sociologai privalo garantuoti tiriamųjų anonimiškumą, asmeninių duomenų konfidencialumą, privatumą.
  • Sociologai atsakingi už tyrimų metodologijos pasirinkimą, privalo informuoti užsakovus ar kitas suinteresuotas puses apie tyrimo metodų ir rezultatų apibendrinimo galimybes ir ribotumus, jei tokių yra.
  • Sociologai privalo visada informuoti apie naudotus tyrimo metodus ir duomenų šaltinius.
  • Jei tiriamieji lengvai identifikuojami, tyrėjai privalo įsitikinti, kad jie supažindinti su galimomis tyrimo rezultatų viešinimo pasekmėmis ir sutinka dalyvauti tyrime aiškiai žinodami galimas pasekmes.
  • Užmokestis informantams ir respondentams, kaip motyvavimo dalyvauti tyrime būdas, gali būti taikomas, tačiau nėra skatintinas.
  • Tyrimo dalyvių sutikimas dalyvauti tyrimuose turi būti gautas žodžiu arba, išimtinais atvejais, raštu prieš pradedant rinkti informaciją.
  • Vengtini slapti tyrimai, kai tiriamiesiems nepranešta, kad jie yra tiriami, nebent tokio pobūdžio tyrimas yra vienintelis būdas surinkti būtiną informaciją.

 

 1. Viešoji komunikacija, duomenų publikavimas ir viešinimas
  • Tyrimų rezultatų viešinimas yra svarbi sudėtinė sociologų profesinės veiklos dalis.
  • Sociologai dalyvauja viešose diskusijose, išsako ekspertinę nuomonę viešosios komunikacijos priemonėse.
  • Sociologai turi siekti viešos savo tyrinėjimų rezultatų prieigos, jei nėra kitų iš anksto aptartų įsipareigojimų, ribojančių viešinimo procesą.
  • Tyrimo duomenys yra intelektinė tyrėjų nuosavybė.
  • Sociologai informuoja tyrimų užsakovus ir rėmėjus, jog manipuliuoti tyrimų duomenimis neleistina ir siekia užtikrinti, kad tai neįvyktų.
  • Sociologai siekia užtikrinti, kad masinėse informacijos priemonėse skelbiami jų tyrimų rezultatai būtų pristatomi sąžiningai, neiškreiptai ir jais nebūtų manipuliuojama.
  • Publikacijose privaloma nurodyti kitų mokslininkų, rėmėjų, techninių darbuotojų ar kitų pagalbininkų indėlį.
  • Viešinant rezultatus privaloma nurodyti naudotus tyrimo metodus ir duomenų šaltinius.
  • Publikuoti tyrimo rezultatai gali būti komentuojami, kritikuojami profesinės bendruomenės, o tyrėjai turi turėti galimybę atsakyti į kritiką.

 

 1. Plagiatas
  • Plagijavimas yra netoleruojamas ir laikomas esminiu etikos pažeidimu, nesuderinamu su sociologo profesine ir moksline veikla.
  • Pastebėję plagiato požymių sociologai privalo apie tai informuoti Lietuvos sociologų draugijos Etikos priežiūros komitetą ir kreiptis į Akademinės etikos kontrolieriaus tarnybą.

 

 1. Studijos
  • Sociologai privalo gerbti ir saugoti savo studentų teises.
  • Sociologai privalo užtikrinti sąžiningą studentų konkurenciją.
  • Studijų procese sociologai privalo būti atviri, kritiški ir pagarbūs visoms mokslinėms perspektyvoms.
  • Mokymo turinys turi atitikti esamą padėtį sociologijos moksle.

 

 1. Recenzavimas
  • Recenzuodami publikacijas, finansinės paramos projektus ar kitą panašią medžiagą sociologai privalo gerbti autorių ir paties recenzavimo proceso konfidencialumą.
  • Sociologai privalo atsisakyti būti recenzentais, jei abejoja, ar recenzavimo procesas yra organizuojamas sąžiningai ir nešališkai.
  • Sociologai privalo atsisakyti recenzuoti publikacijas, projektų paraiškas bei ataskaitas, jei jie neturi reikiamos kompetencijos, užtikrinančios objektyvų ir profesionalų vertinimą.

 

 • Recenzijoje ar vertinimo išvadose turi būti aiškiai įvardinta, dėl kokių neatitikimų profesionaliems standartams publikacija ar projektas buvo įvertintas neigiamai.

 

 1. Sociologų, užsakovų ir finansinių rėmėjų abipusės teisės ir pareigos

12.1.        Sociologai privalo atsisakyti vykdyti tyrimus, jei  finansuojantis  užsakovas arba rėmėjas kelia sąlygas, kurios yra nesuderinamos su sociologo profesine etika.

12.2.        Sociologai privalo atsisakyti vykdyti tyrimus, jei  finansuojantis užsakovas arba rėmėjas kelia sąlygas, kurios numato galimybę užsakovui arba rėmėjui pavėlinti rezultatų  publikavimą arba išvis jį uždrausti, jei tyrimo rezultatai neatitiktų užsakovo arba rėmėjo interesų.

12.3.        Užsakovai ir rėmėjai privalo būti iš anksto informuoti apie tyrimo metodologijos ribotumus bei tai, kad tyrimo rezultatai gali neatitikti užsakovo arba rėmėjo lūkesčių.

12.4.        Sociologai privalo nebendradarbiauti su užsakovais arba rėmėjais, siekiančiais nedemokratinių ar diskriminacinių tikslų.

12.5.        Pageidautina, kad susitarimai tarp rėmėjų ir sociologų būtų įforminti raštu.

12.6.        Konkuruojant dėl projektų, sociologai privalo nesutikti atlikti tyrimų, jei jiems numatytas finansavimas yra nepakankamas.

12.7.        Konkuruojant dėl projektų, sociologai privalo nesinaudoti nesąžiningomis priemonėmis, kurios yra  nesuderinamos su profesine ir moksline sociologo etika.

 1. Kodekso nuostatų įgyvendinimas ir sankcijos
  • Sociologų etikos pažeidimus, ginčus ir skundus nagrinėja Lietuvos sociologų draugijoje veikiantis Etikos priežiūros komitetas.
  • Lietuvos sociologų draugijos Etikos priežiūros komitetas yra išrenkamas trijų metų kadencijai Visuotinio draugijos narių susirinkimo metu. Etikos priežiūros komitetą sudaro trys asmenys.
  • Lietuvos sociologų draugijos Etikos priežiūros komitetas nenagrinėja anoniminių skundų, konkurencinio ir administracinio pobūdžio nusiskundimų, tiesiogiai nesusijusių su šio etikos kodekso turiniu.
  • Lietuvos sociologų draugijos Etikos priežiūros komitete sprendimai priimami paprastąją balsų dauguma.
  • Lietuvos sociologų draugijos Etikos priežiūros komiteto sprendimai viešinami Draugijos tinklalapyje.

 

Etikos kodeksas yra parengtas remiantis Tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) ir kitų nacionalinių sociologų asociacijų etikos ir profesinės veiklos kodeksais.